İNTERNET MÜŞTERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla İkitelli OSB Mah.Eski Turgut Özal Cad.No:28 Başakşehir/İSTANBUL  adresinde mukim Mas Masa Üstü Ve Ofis Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş  tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

Mas Masa Üstü Ve Ofis Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş’ye ait “b2b.masburo.com” sitesini ziyaret edecek müşterilerin, “Adı-soyadı, telefon numarası, e-mail adresine” ilişkin kişisel verileri; reklam ve promosyon süreçlerinin yürütülmes,iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,talep öneri ve şikayet takip sürecinin yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; “Açık rıza,kanunlarda öngörülmesi,bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması,hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayanılarak yukarıdaki veriler web sitemizin ilgili bölümünde karşınıza çıkan ekranda istenen bilgilerin tarafınızca elektronik ortamda doldurulması suretiyle tamamen otomatik yollarla  işlenmektedir.

Mas Masa Üstü Ve Ofis Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla “Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına” aktarılmaktadır.

Mas Masa Üstü Ve Ofis Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş olarak tarafımızdan işlenen kişisel veriler, “açık rıza” hukuki sebebine dayanılarak reklam ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,talep öneri ve şikayet takip sürecinin yürütülmesi amacıyla şirket içi elektronik haberleşmenin(e-posta) sağlanması için yurt dışındaki 3. kişilerle(mail sunucuları) paylaşılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde,otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan Mas Masa Üstü Ve Ofis Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş’nin İkitelli OSB Mah.Eski Turgut Özal Cad.No:28 Başakşehir/İSTANBUL’da bulunan adresine ya da “b2b.masburo.com” Web adresine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi bildirebilirsiniz.